MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

106 lines
32 KiB

 1. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ� �Í���Á���Ã���������������¯Ýÿï������������Å�����������Ç���É���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë���Ë�������������������Ë������������A��‰��Ë���������Ë���Ë���Ë���Ë���Ë�����������Ë�������þçþçþçþçþçþç�#pµ
 2. H I LŠB Ó�!
 3. K
 4. J“BÓ�ð_ø�ðáøþçåX3`îçÃòç���A����������pµ!L� cjÛ;+ØJ›�˜X"aj#oM@+ ГBÐ+ÐKà#l@;+øØ�#+`à¾#I�@1�ðú(`(h¡�ð�ú(`p½"l@+ Ð�+éÑ�3¢hÿ3BÝÑ"£h@J3SCÞçÀ#¢h[�òç�€��
 5. ������·�µŽ! +K‰�ZX‚CZP�"b’šÇ*GÙ"�!dZdYdZdYlBüÐ#"Ž!€ š`‰�ZX‚CZP"ÙhBüÐ!g�!ZgYgZg"YoBüÐŽ!šg‰�XXL @XPXXL @XP�!šdÚdÙdÚd"ÙlBüÐ#"a":YiBüÐ�! K` K`` K`€#
 6. J[Ño CÓg½ÀFš2¯ç�€@ÿûÿÿÿþÿÿÀ€@Ä€@È€@€@µ��ð�ð�(�иÁ����ð�( ����@@��C���X���a�4ÀF ��µ $-÷�ð� � À�@ ����P��!€ ����@���@�P��@€D�����"��� ��� ��@�@�(������"�����@���@�������������������@� ��� ����@�� `��@���@������������ ���A���@�� B���@�"�X��@�������@@�����@���@�� ����!�@���� ���@������¸�B��������������������€��B���B�����@�A�B����� ������������������@���€��€��������@�� ��@������B€ ��� ������@����� @��ˆ�����À�B� ���€@
 7. B��"€ �����H"���@�������"������@�@�`��� �@���� �@��������������@����� ����� �A�à�@� �����@�@�"�a��������� �� ��@������ �@��� �����!����� @@ ��������@A�@`��P�����@�@�H �� �@���@�� ��� ��������� �������������� ����������@P����@�������@���������@���@� � ����@� �@� @@���������`� H����� $������ � �@��@��@�@@� �(����
 8. @����@��� � €@�@�@� A�@�������€�����������������@��� ����@���� @�@�������������������@����������������@��������@�������� �``�1��` ������������� B�����H�����������Ð��� �`������ ����������D����$������������������������"����@ �����@ ������ �@� � ���� ������������À��@� ����� ����8!`� ��" �����������#��� �
 9. �€" ���������#��!�� `���� ���������������@��������������€�����������°°���������%�������� �������������������������������”��€��� ������`�à�����������"��ˆ���������
 10. ����� ������� ����°����Ð����������@�����������������
 11. �����P�����@������������� ��€�������������������������� ������������ �����@�����������A�����������������������������RA@����������������������%������������� †Ð�� ��� ��������@�����������0�������������@���@������������@����������� �����"j �����@����€@������������������@����������˜����� ������ �˜��������������@�����������@����0���� A� ���������������@�������������PÀ@����� ����������� �� �����������À� ���������@����@����� ���������������
 12. ���@��‚������ ���� �����@����� ������ �@���� ���@€�������� ����������@
 13. @�@�� @������À�����������@��€(���"����!B@����� � �bF��$� ���"�©ç�!���"��������Q ���@@ ������@@�������B���@�€��������4 �� ������������������������4����@�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ñ0½ ]U4øçðµ�ƒÐ�ššBÑð½�*øÙ› <Cž�6 C6<CŵBüÑ$3›�Ã"@äçp3âçÿÿ"KhB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð` "hB�Ð`@"hB�Ð`€"hB�Ð`pG�@@"KhB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð` "hB�Ð`@"hB�Ð`€"hB�Ð`pG�€@!Kµšh
 14. @*ÑZi�1
 15. BÐIÒ²Š`h½ÒüÕhÀ²�ðŒø÷ç*øÐ *Ñ€# J[�‘h C“`ìç*êÑZiK’Õ�"Ú`ãç"ûçÀF�€�@ ��HpG �÷µ€"(K’�ÚgŠ"'MR��!(�ÿ÷Aÿ�#&'ë`�ðSø"K"Lh²C`h:C` Kh²C`h:C`€#J[Ño CÓg"K`‚2â`hhKh�ð“ø™� �ð�ø`"
 16. À²c` `ç`¦`cici@`+ûÑ_;biB Ñ€"+p›’k` K`#c`÷½"hðçÀFá�à �˜@@�€�@”@@€@˜€@@��á�àµÿ÷“ÿ�#Ct½µ�ÿ÷Œÿƒ|Ãuƒ|3Û²ƒtC|3Û²Ct½KxpGÀF �÷µkFÞ0pÿ÷|ú� M1�(�ÿ÷Šú Ñÿ÷rúÀ(óÙK(�pÿ÷Äú �þ½D� �KxÀ²pG!�KµhJhhhÛh˜G½øÿ<�"KµhBÐ`Jh3`�à�¿½��@$��"C‹BtÓ ‹B_Ó
 17. ‹BDÓ ‹B(Ó ‹B Óÿ" º ‹BÓ eÐ ‹BÓ�à
 18. Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAÃ
 19. ‹BÓËÀRAƒ
 20. ‹BÓ‹ÀRAC
 21. ‹BÓKÀRA
 22. ‹BÓ ÀRAÍÒà ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAC‹BÓK�ÀRAA�ÒFRAFpGÿçµ� �ððø½ÀF�)÷ÐvçpGF CÔ�"C‹BtÓ ‹B_Ó
 23. ‹BDÓ ‹B(Ó ‹B Óÿ" º ‹BÓ eÐ ‹BÓ�à
 24. Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAÃ
 25. ‹BÓËÀRAƒ
 26. ‹BÓ‹ÀRAC
 27. ‹BÓKÀRA
 28. ‹BÓ ÀRAÍÒà ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAC‹BÓK�ÀRAA�ÒFRAFpG]àÊ�ÐIB�Ó@BS@�"œF ‹B-Ó
 29. ‹BÓü"‰º
 30. ‹B Ó‰’‹BÓ‰’‹BÓ‰:Ð’�à‰ Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAÙÒC‹BÓK�ÀRAA�ÒFcFRA[FÓ@B�+�ÕIBpGcF[�Ó@Bµ� �ðø½�)øÐçpGpGÀF„FbFŒFcF�àÀFµ�ðñþ�(Ô�!ÈB½µ�ðIþ@B0½µ�ðãþ�(Û� ½ ½ÀFµ�ðÙþ�(Ý� ½ ½ÀFµ�ðkþ�(Ü� ½ ½ÀFµ�ðaþ�(Ú� ½ ½ÀFðµOFFFÖF � ÀµI
 31. G^�9CÛœFe�{
 32. WCm äv ¡FÀ�¸FÒ�«dE{Ð�+_Ý�.�Фà>�C�Ñá^�.�Оá‡CF¸B€A%É@B �Ô1áIN
 33. �.�Ñná0�ðý�;+�Ýaá "9�Òž@Ñ@Ÿ@C�B�ÝQá]k+�Ý|á !É=�0��@ˆ@Ý@y�A1�"(CÙ@�%C:@�* Ð#;@+Ð;»B¿ABÉ� �Ô&âjÆKUm šB�ÑáÄJÿ
 34. @SR;C Žà�+�иàk[[ +�Ü0á‡CF¸B¶AËvBž3�ÕLá;�3C¡Ñ�"�$�%pà�+�Üåà�.�уà¯NµB`Ѐ&67C¸F8+�Ü>áCFC�z—A?‡B€A@B �Ô°à¤K5�B�ÑÃà¢J{
 35. @!@CQÓ"C:@™ç›NµB8Ѐ&67C¸F8+�ÝÜà+�Ü0á�GF >÷@¼F +Ð@&óFFž@2C�cFz—ACÌà�+�ÑâCFC�ÑYáKÀC€#ÉBÐEFíBÑCFÐYC)�BÉ�MCÀ�KÊ|IÀC�BhÐm m �!�
 36. CvK-@+C[�ä[#C�¼�F™F¢Fð½>�CÐ^�.�Ð�ᇇB€AAD@B % 3Õ%…çdF3�AF��Çç�-�ÐÚà �CóÐ\�ÑŸá]L¦B�Ñ/áÛC8+�Ýfá+�݃á $�ä�Ý@Ù@ @CF§@[D A˜F/C8CºB’ACFRB™dF5�Êæ":@�*�ÐöæKÊHIÿ;C�B–Ñ�C�Ñžá€! 
 37. C AM�ç��"�#‹ç�+�ÐÇàk_ /�Üñà9M«B�ѹà…
 38. �…B‰ABDIBQ"Ïm/CI:@�Âæ"0Ií1@:@¼æ>�(8†@�'Ÿæ8�ð¥û 0ŽæCFC�z—AǸB€A@B xæ�;�CC�-aÑ�.�Ðôà�+�ÑádF9��9çO»BzÐ3�ÿæ0�=è@ +Ð@!Ëž@7C{ŸA"C:@�!�%‰çCFºB¶AYvBŽdFNæ+�Ý­à &GFö·@¹F�²Fß@NF>C7�VF²@V²ACBFÚ@‰®æÿ��ÿÿÿÿÿ€ &GFö·@¹F�²Fß@NF>C7�VF²@V²ACBFÚ@‰™çL¦B[Ѐ$$[B!C'ç�. Ñ�+�ÑËàdF9��wM×ævO»BÐ3�uæ�+ÐKÀC€#ÉBÐüBÑyÐCáF!�LFBÉ�CÀ�hM¹æ��"�#Àæ�-[Ñ �C�Ñâæ]�Ñ°àaM®BÐÛC8+qÜ+�Ý–à %�í¯@¹F�ªFß@MF=C/�UF¨@Ù@E¨AˆDC¿—B’AQBAD5�:ædF5�AF�…æ �C�-�Ðcæ�+õÐCFC�Ñz懇B€A"AD@B :@ �ÔÕæCK5@Éå8�iæ�GF >÷@¼F +Ð@&óFFž@2C�cFz—ACæ6M®BÊЀ%-[B)C¦çCAˆA¦æ�+�ÑHæ‡CF¸B¶AËvBž3KÕCFºB’AYRB‰"dF:@’åC�y�A�ç�� <ç@ +Ð@$ã™@CAˆA8C|æ�"�$%æCFºB’AYRB‰dF5�CåAF�Mæ€"�$€æ�� =ï@¼F +Ð@%ë™@C�cFx‡ACi燗B›AAD[BÉ5�£å;�3CÎÐ"1�:@Ræ�#�ôåÿ��ÿÿÿðµWFÞFNFEFൃF�H�…°’F�6 @ Í�(�Ñ�à•K˜B9Ѐ#ö�C’J{3C™F”F�cD�“�#�&ÿ�“# ˜Fc�äRF[ ”�ѳà†I‹B�ÑžàBFÑ�€"
 39. CQFIC‹F�IRFŒF�™cDË�!Ò��“+�c@šF.�ÙázK¶�›YŸF[F3C™F�иà#&�'��“ÊçËF:�™•›šF)'Ð)�Ñ€â)DÐmI�›ŒFcD��,8ÝS�ÐâÒ[FÛ ÕYFgK@‹F€!É�ŒF�›cD�cKœBÜ[Fd_[C b à�#�'XJ�! #CZJ8�@CSFd�ÛdC!�°<¼�F™F¢F«Fð½"RB#8+�Ü­á�"�#�'Üç[F3C™F^Ð�.�ÑŠá0�ðyù� ;+�Ý{á"ÓZF�Ú@9Ž@�_F3C™F�@?K�&�“�#“RçAFSF C;I›FŒF�›cD�“[F�+;Ñ#�"C!açCFC›F7ÐCF�+�Ñbá@FðEù� ;+�ÝSá�AF:‘@ˆF!ËQFÙ@ �AF C›FSF“@��›%IœF`D�ŒFcD�“�!7ç#±F�� &“ç�#�“3&�'“
 40. ç#ÃFC!%ç3C�"! ç�#šF€#�' Jaç€#IFB�ÑâàYFB�ÐÞà C� ¢FJPçÀFÿ��üÿÿ„/��ÿ��ÿÿÿþþ��ÿÿ€ üÿÿøÿÿó��ÙE�ÙËà�ÑÆà<�HF�'�›;�“[FC˜F3 ™F1 ‘ÿ÷LúJFBC ! �CŠBÙ‰=ŽBØŠBÙ…‰ˆ™ÿ÷8ú ŒFJF!dFBC �!CŠBÙ‰;ŽB�Øñà-C«FCF‰BF( [F "� ZC”kCDC•hC ëœBÙ€$d¤F`D - ]�BwÓsÐ ¢J}¯B¿A”F�›BcDà�†B�ÑÛà™ÿ÷ñùJFBC ) �CŠBÙ‰?ŽBØŠBÙ‡‰ˆ™ÿ÷Ýù JF‰F)MFBC �)CŠBÙ‰;ŽBØŠBÙƒ‰?‰:�ŸC8� XC�F˜ oCCCECHF� „FÛcDŸBÙ€ @„FeDHF �� }©B�Ò„à�Ñà#CWæ€#JFC ªFoJoæºB�Ù5çKFÜX{Cÿ4ç�$¯B‰ÒGDGE¤A[FdB¤d;¦BÒ BmØ�Ѷà$›Fxç�ZF(;š@�'‘FˆæXF�ðîÿ 0ræ�RF(;š@“F�"´æPF�ðâÿ 0šæ¦BâѸEÜÙ4›FYç+eÜPL�™¤F\FaD�Œ@�‚@Ù@P‚A CCZFÚ@�b Ð""@*Ð"�”B‰AIB[bÕ"�#�' æŠB�Ø
 41. 烉ç#@+�Ñæå—B’ASB›Dúàå�(�Ñ×åqS±B'Ó©BÓXÐ�sç�+�Üæ#�"›DÍå#GDGE‰A[BœFIB‰ ãD$çCF_�GE›A¸F[Bž:‰©B�ÐTç@E�ÐQç«å�öç!_FIB ç@ +ÐI�›ŒFcD�[Fƒ@CP‚A:C'�#@ Ð!�#@�)•Ñ"�_[ ÒC�"¦å€#YF C� J�å½B²Ø›F�$¿æ€E¹Ó�ÃçÀFÿ��ÿ����>��ðµOFFFÖF„FÀµ€FNM�� \�‚F? m É‘Fd Û µB
 42. дBÐ¥BÑWE м�F™F¢Fð½fF>C÷ѬBõÑTFCòÑ ÈEïÑ™BÐ�-ëÑcFC8�G¸Aåç� ãçÀFÿ��ðµOFFFÖFM�ÀµÉŠF,I\�€F6 m ‘F? d Û�BÐŒBÐ�-Ñ0C„F�,Ñ:C#ÐbF�*КE)ÐQF 9@8¼�F™F¢Fð½9�CåÐ @Bôç0CúѬBÐ�,Ñ:CçÐ à";“C�0åçcF� �+áÐÛç:CæÑšE×Ñ¥BÕÜ¥BÛ¾BÑØÐ� ¾BÒÒPF#8˜C0ÌçÈEÅØ� ÈEôÓÆçÿ��ðµOFFFÖFM�ÀµÉŠF.I\�€F6 m ‘F? d Û�BÐŒBÐ�-Ñ0C„F�,Ñ:CÑcF� �+0ÐQF 9@8*à9�CêÐ %à0CûѬB&Ð�,&Ñ:C$ÑQF 9@8àbF�*КEáÑ¥BÛ¾BÝØÐ� ¾B
 43. ÒPF#8˜C0à";“C�0¼�F™F¢Fð½:CÐÑšEÅÑ¥BÃÜàçÈEÀØ� ÈEãÓíçÿ��ðµWFÞFNFEFൃF�H�‡°’F�? @ Ì�(�ÑoàÞK˜B8Ѐ#ÿ�Cs;C“ÚK�'™F�#›Fö��D+i� RF˜FI í�)�Ñ…àÐK™B�ÑsàCFÚ�€#CRFÌHR„FCRF� aDÒ�‰D!�i@�‘ŒF!IDŠF/�Ù�àÄI¿�ÏY¿F[F;C“�Ðjá#'�&�F›FÉç2�XF›aF�‘(�Ñuà(�Ñþá(�Ð,á�#�'�&�%?* ? ³H:C@C�š[�Ñ[ C0��°<¼�F™F¢F«Fð½[F;C“�Ñ/á�/�Ñ¥á8��ðœý� ;+�Ý–á"ÓZF�Ú@^F9�@�Ž@;C“œK�'™F�#›F}çAFSF C“IŒFáD�+�Ðá" C�"ŒçC�Ñ áCF�+�Ñ�á@F�ðlý� :*�Ýrá�CF9‹@˜F#šSFÓ@�CFCRFŠ@IF‚I‰F�D� hç{K�'�&Žç �7 65 yC(�ŒF.�`C`DƒFVC!�0 €FXFyC@D‘„EÙˆF€!IŒFàDAF‘6 6 �‹F� ‘�yCŒF(�uCeD¨FXC EDwC©BÙ€!IŒFgD) ŒF9��� --aD«D‘YF‘™? 9�QCBC�F�ŒF ‹FbC|CDD\D EÙ€!IˆFBD! ˆFaF ŒF9�YCCCpC~C ö$¾dDBDŒF³BÙ€#[˜F@D›aF˜F›7CD›F«E­AkB ™- ŒFgDý¨F]F-¥B¤A“FdB¤FÃDÜD�B¿A˜E›A“E’A¤E¤A[BBC6 RBdB¿"C¿bF8CÒ ™Cj
 44. CP‚AaFí *CN2CÙ�Ô³à&P2@CÞ2C["LTD�,bÝQ Ð @(Ð�B’ARB›�ÙÕ€$Hä�@TDH„B�Ý'ç^[Ò cC[ ²æ�#™F3'�&›Fdæ#—�F '›F^æ" C�"væ# CCFqæÀFÿ��üÿÿÄ/��ÿÿ€ üÿÿÿ��ÿÿÿþþ���#€'�“?�&CKƒæ›2�¤FXFpæ¬Fnæ€'™?9B-Ð;B+ÑC?? �•�8Knæ%-8-�Ýfæ-@Ü5H�PD�‚@„@î@P‚A4CCë@b Ð""@*Ð"�”B€A@B>Õ#�'�&Iæ€'›?C?? �”!K@æ�ZF(;š@�&’mæXF�ðöû 0Wæ�RF(;š@��"“æPF�ðêû 0{æÊFPç �@Bæ@ -ÐLTD£@CP‚A2C&�'@ Ð �#@�(¹Ñ"�^[ ÒC�#æ€'?C?? ��Kþåÿ����>��øµWFNFEFÞF � àµI
 45. F_�1CÛv
 46. ›FS3CÈNe�À�äÒ�m ¢F�F œF�F·B�ѹà[F&s@›Fî£E�уà�.cÝ�/�бàcFC�Ñ#ás�+�кá†cF°B€A%É@B �ÔGáIK
 47. ˜FCF�+�щá@F�ðnû�;+�Ý|á "0�ÒAFÐ@™@�ž@
 48. C�B�Ýjá]k+�Ý”á !�5�ÉŽ@Ú@ˆ@Ý@qŽA�"(C�%C2@�* Ð#3@+Ð3³B¶AvB‰� �Ô=âj‘KUm šB�Ñá�Jö
 49. @WR7C ›à�.�ÐÅànvv .�ÜHágF†Ë°B¿AB¸F�CFÿ;�¸F�Õ_á7CšÑ�"�$�%yà�.�Üúà�/�Ñ�àxK�BgЀ#gFC¼F8.�ÜRácFCZ“A†B€A@B �Ô¾àmK5�B�ÑÒàkJs
 50. @!@CQÓ"C2@•ç�C�ÐEç@çbK�B:Ѐ#gFC¼F8.�Ýëà.�Ü:á3�gF ;ß@;� .Ð@'¿fF¾@2C�FFFr–A3CÚà�+�ÑâcFC�Ñhá€#NÀÉCBÐ`FÀBÑcF�Ò^Có�™FÉ�rDMCKFÞBKO7CÊ�B�Ñnàm m �!
 51. C;K-@+C[�ä[#C8��<¼�F™F¢F«Fø½cFCÐs�+�ÐᆆB€AaD@B % 7Õ%{ç>�aF‘F5�Åç\F�-�Ðáà �CóÐs�Ѭá!KŸB�Ñ:áóC8+�Ýoá+�ÝŒá %�í®@°F�ªFÞ@EF5C.�UFÙ@¨@cFE¨A[œF0C²B’AcFRB™=�´æ"2@�*�Ðäæ KöO7CÊ�B�Ð�ç;�C�Ѧá€#C M‰ç��"�'…çÿ��ÿÿÿÿÿ€�.�ÐÇàk^v .�ÜðàÈM«B�ѹà…
 52. �…B‰AbDIBQ"Îm.CI2@�©æ¿Ií@"2@£æ2�(8‚@�&†æ0��ðäù 0sæcFCZ“AÆ°B€A@B \æ�gFCC�-^Ñ�.�Ðóà�/�Ñá\FaF‘F,ç©O¾B{Ð�ñæ�=è@ +Ð@!Ëš@CsžA"C2@�!�%ƒçcF²B€AY@B ˜F\F2æ.�Ý«à '»šFcFWF»@™F�OFó@C;�WFº@WºACbFò@‰˜æ '»šFcFWF»@™F�OFó@C;�WFº@WºACbFò@‰œçƒKŸB_Ѐ%-sB)C ç�. Ñ�/�ÑÐà\FaF‘F{MÍæzO¾BÐ�eæ�/ÐÀNC€ É�BÐcFÜBÑ!�ÚFÒ^Có�™F$SFÉ�rC@jM«æ��"�'´æ�-YÑ �C�ÑÖæs�ѲàbKŸBÐóC8+oÜ+�Ý—à %�í®@°F�ªFÞ@EF5C.�UF¨@Ù@E¨AŒDC¶–B’AQBaD=�%æ=�aF‘Fxæ �C�-�ÐUæ�+õÐcFC�Ñm憆B€AaD@B �" �ÔÐæFK5@²å±F]æ3�gF ;ß@;� .Ð@'¿fF¾@2C�FFFr–A3Cïå9KŸBËЀ%-sB)C¨çCAˆA¢æ�/�Ñ<æcF†Ï°B›A[Bû˜FNÕcF²B’AYRB‰\F�"{åC�qŽAŸç�� =î@°F +Ð@%ë™@C�FHFCFAˆACtæ�"�$æcF²B’AYRB‰=�%åaF‘FMæ€"�$yæ�� =î@°F +Ð@%ë™@C�FNFCFqŽACg熖B›AaD[BÉ=�ŒåGF7CÎÐ"AF2@Iæ�':�æåÀFÿ��ÿÿÿ0µM
 53. K� [ É�$«BÝL£BÜ€$d"CLä, Ý HÃÚ@�\B�)�Ñ� �0½ KÌúç Mà@¬FcDš@�CîçÀFþ����3����ÿÿÿíûÿÿpµ�(-ÐÃÅ]@Ä(��ð0øK[[
 54. (Ý 8…@�"-- �!�-
 55. - *C M*@C[�ä[#C�p½�)�2‘@
 56. � !Å@-- ãç�$�#�%�"Þç��ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0µ$ C@��,Ñ*Ù#�ÌXÄP3Ô,ùØ$›3›�É"@Ã�$¢B�Ñ0½ ]U4øç"KhB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð` "hB�Ð`@"hB�Ð`€"hB�Ð`pG�@@"KhB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð`"hB�Ð` "hB�Ð`@"hB�Ð`€"hB�Ð`pG�€@!Kµšh
 57. @*ÑZi�1
 58. BÐIÒ²Š`h½ÒüÕhÀ²�ð ø÷ç*øÐ *Ñ€# J[�‘h C“`ìç*êÑZiK’Õ�"Ú`ãç"ûçÀF�€�@��HpG�µ�ÿ÷øÿƒ|Ãuƒ|3Û²ƒtC|3Û²Ct½KxpGÀF$�÷µkFÞ0pÿ÷ û� M1�(�ÿ÷û Ñÿ÷ûÀ(óÙK(�pÿ÷Tû �þ½H�$�KxÀ²pG%�KµhJhhhÛh˜G½øÿ@�"KµhBÐ`Jh3`�à�¿½��@(��"C‹BtÓ ‹B_Ó
 59. ‹BDÓ ‹B(Ó ‹B Óÿ" º ‹BÓ eÐ ‹BÓ�à
 60. Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAÃ
 61. ‹BÓËÀRAƒ
 62. ‹BÓ‹ÀRAC
 63. ‹BÓKÀRA
 64. ‹BÓ ÀRAÍÒà ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAC‹BÓK�ÀRAA�ÒFRAFpGÿçµ� �ððø½ÀF�)÷ÐvçpGF CÔ�"C‹BtÓ ‹B_Ó
 65. ‹BDÓ ‹B(Ó ‹B Óÿ" º ‹BÓ eÐ ‹BÓ�à
 66. Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAÃ
 67. ‹BÓËÀRAƒ
 68. ‹BÓ‹ÀRAC
 69. ‹BÓKÀRA
 70. ‹BÓ ÀRAÍÒà ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAC‹BÓK�ÀRAA�ÒFRAFpG]àÊ�ÐIB�Ó@BS@�"œF ‹B-Ó
 71. ‹BÓü"‰º
 72. ‹B Ó‰’‹BÓ‰’‹BÓ‰:Ð’�à‰ Ã ‹BÓËÀRAƒ ‹BÓ‹ÀRAC ‹BÓKÀRA ‹BÓ ÀRAËBÓË�ÀRAƒ‹BÓ‹�ÀRAÙÒC‹BÓK�ÀRAA�ÒFcFRA[FÓ@B�+�ÕIBpGcF[�Ó@Bµ� �ðø½�)øÐçpGpGÀF„FbFŒFcF�àÀFµ�ðñþ�(Ô�!ÈB½µ�ðIþ@B0½µ�ðãþ�(Û� ½ ½ÀFµ�ðÙþ�(Ý� ½ ½ÀFµ�ðkþ�(Ü� ½ ½ÀFµ�ðaþ�(Ú� ½ ½ÀFðµOFFFÖF � ÀµI
 73. G^�9CÛœFe�{
 74. WCm äv ¡FÀ�¸FÒ�«dE{Ð�+_Ý�.�Фà>�C�Ñá^�.�Оá‡CF¸B€A%É@B �Ô1áIN
 75. �.�Ñná0�ðý�;+�Ýaá "9�Òž@Ñ@Ÿ@C�B�ÝQá]k+�Ý|á !É=�0��@ˆ@Ý@y�A1�"(CÙ@�%C:@�* Ð#;@+Ð;»B¿ABÉ� �Ô&âjÆKUm šB�ÑáÄJÿ
 76. @SR;C Žà�+�иàk[[ +�Ü0á‡CF¸B¶AËvBž3�ÕLá;�3C¡Ñ�"�$�%pà�+�Üåà�.�уà¯NµB`Ѐ&67C¸F8+�Ü>áCFC�z—A?‡B€A@B �Ô°à¤K5�B�ÑÃà¢J{
 77. @!@CQÓ"C:@™ç›NµB8Ѐ&67C¸F8+�ÝÜà+�Ü0á�GF >÷@¼F +Ð@&óFFž@2C�cFz—ACÌà�+�ÑâCFC�ÑYáKÀC€#ÉBÐEFíBÑCFÐYC)�BÉ�MCÀ�KÊ|IÀC�BhÐm m �!�
 78. CvK-@+C[�ä[#C�¼�F™F¢Fð½>�CÐ^�.�Ð�ᇇB€AAD@B % 3Õ%…çdF3�AF��Çç�-�ÐÚà �CóÐ\�ÑŸá]L¦B�Ñ/áÛC8+�Ýfá+�݃á $�ä�Ý@Ù@ @CF§@[D A˜F/C8CºB’ACFRB™dF5�Êæ":@�*�ÐöæKÊHIÿ;C�B–Ñ�C�Ñžá€! 
 79. C AM�ç��"�#‹ç�+�ÐÇàk_ /�Üñà9M«B�ѹà…
 80. �…B‰ABDIBQ"Ïm/CI:@�Âæ"0Ií1@:@¼æ>�(8†@�'Ÿæ8�ð¥û 0ŽæCFC�z—AǸB€A@B xæ�;�CC�-aÑ�.�Ðôà�+�ÑádF9��9çO»BzÐ3�ÿæ0�=è@ +Ð@!Ëž@7C{ŸA"C:@�!�%‰çCFºB¶AYvBŽdFNæ+�Ý­à &GFö·@¹F�²Fß@NF>C7�VF²@V²ACBFÚ@‰®æÿ��ÿÿÿÿÿ€ &GFö·@¹F�²Fß@NF>C7�VF²@V²ACBFÚ@‰™çL¦B[Ѐ$$[B!C'ç�. Ñ�+�ÑËàdF9��wM×ævO»BÐ3�uæ�+ÐKÀC€#ÉBÐüBÑyÐCáF!�LFBÉ�CÀ�hM¹æ��"�#Àæ�-[Ñ �C�Ñâæ]�Ñ°àaM®BÐÛC8+qÜ+�Ý–à %�í¯@¹F�ªFß@MF=C/�UF¨@Ù@E¨AˆDC¿—B’AQBAD5�:ædF5�AF�…æ �C�-�Ðcæ�+õÐCFC�Ñz懇B€A"AD@B :@ �ÔÕæCK5@Éå8�iæ�GF >÷@¼F +Ð@&óFFž@2C�cFz—ACæ6M®BÊЀ%-[B)C¦çCAˆA¦æ�+�ÑHæ‡CF¸B¶AËvBž3KÕCFºB’AYRB‰"dF:@’åC�y�A�ç�� <ç@ +Ð@$ã™@CAˆA8C|æ�"�$%æCFºB’AYRB‰dF5�CåAF�Mæ€"�$€æ�� =ï@¼F +Ð@%ë™@C�cFx‡ACi燗B›AAD[BÉ5�£å;�3CÎÐ"1�:@Ræ�#�ôåÿ��ÿÿÿðµWFÞFNFEFൃF�H�…°’F�6 @ Í�(�Ñ�à•K˜B9Ѐ#ö�C’J{3C™F”F�cD�“�#�&ÿ�“# ˜Fc�äRF[ ”�ѳà†I‹B�ÑžàBFÑ�€"
 81. CQFIC‹F�IRFŒF�™cDË�!Ò��“+�c@šF.�ÙázK¶�›YŸF[F3C™F�иà#&�'��“ÊçËF:�™•›šF)'Ð)�Ñ€â)DÐmI�›ŒFcD��,8ÝS�ÐâÒ[FÛ ÕYFgK@‹F€!É�ŒF�›cD�cKœBÜ[Fd_[C b à�#�'XJ�! #CZJ8�@CSFd�ÛdC!�°<¼�F™F¢F«Fð½"RB#8+�Ü­á�"�#�'Üç[F3C™F^Ð�.�ÑŠá0�ðyù� ;+�Ý{á"ÓZF�Ú@9Ž@�_F3C™F�@?K�&�“�#“RçAFSF C;I›FŒF�›cD�“[F�+;Ñ#�"C!açCFC›F7ÐCF�+�Ñbá@FðEù� ;+�ÝSá�AF:‘@ˆF!ËQFÙ@ �AF C›FSF“@��›%IœF`D�ŒFcD�“�!7ç#±F�� &“ç�#�“3&�'“
 82. ç#ÃFC!%ç3C�"! ç�#šF€#�' Jaç€#IFB�ÑâàYFB�ÐÞà C� ¢FJPçÀFÿ��üÿÿ¤.��ÿ��ÿÿÿþþ��ÿÿ€ üÿÿøÿÿó��ÙE�ÙËà�ÑÆà<�HF�'�›;�“[FC˜F3 ™F1 ‘ÿ÷LúJFBC ! �CŠBÙ‰=ŽBØŠBÙ…‰ˆ™ÿ÷8ú ŒFJF!dFBC �!CŠBÙ‰;ŽB�Øñà-C«FCF‰BF( [F "� ZC”kCDC•hC ëœBÙ€$d¤F`D - ]�BwÓsÐ ¢J}¯B¿A”F�›BcDà�†B�ÑÛà™ÿ÷ñùJFBC ) �CŠBÙ‰?ŽBØŠBÙ‡‰ˆ™ÿ÷Ýù JF‰F)MFBC �)CŠBÙ‰;ŽBØŠBÙƒ‰?‰:�ŸC8� XC�F˜ oCCCECHF� „FÛcDŸBÙ€ @„FeDHF �� }©B�Ò„à�Ñà#CWæ€#JFC ªFoJoæºB�Ù5çKFÜX{Cÿ4ç�$¯B‰ÒGDGE¤A[FdB¤d;¦BÒ BmØ�Ѷà$›Fxç�ZF(;š@�'‘FˆæXF�ðîÿ 0ræ�RF(;š@“F�"´æPF�ðâÿ 0šæ¦BâѸEÜÙ4›FYç+eÜPL�™¤F\FaD�Œ@�‚@Ù@P‚A CCZFÚ@�b Ð""@*Ð"�”B‰AIB[bÕ"�#�' æŠB�Ø
 83. 烉ç#@+�Ñæå—B’ASB›Dúàå�(�Ñ×åqS±B'Ó©BÓXÐ�sç�+�Üæ#�"›DÍå#GDGE‰A[BœFIB‰ ãD$çCF_�GE›A¸F[Bž:‰©B�ÐTç@E�ÐQç«å�öç!_FIB ç@ +ÐI�›ŒFcD�[Fƒ@CP‚A:C'�#@ Ð!�#@�)•Ñ"�_[ ÒC�"¦å€#YF C� J�å½B²Ø›F�$¿æ€E¹Ó�ÃçÀFÿ��ÿ����>��ðµOFFFÖF„FÀµ€FNM�� \�‚F? m É‘Fd Û µB
 84. дBÐ¥BÑWE м�F™F¢Fð½fF>C÷ѬBõÑTFCòÑ ÈEïÑ™BÐ�-ëÑcFC8�G¸Aåç� ãçÀFÿ��ðµOFFFÖFM�ÀµÉŠF,I\�€F6 m ‘F? d Û�BÐŒBÐ�-Ñ0C„F�,Ñ:C#ÐbF�*КE)ÐQF 9@8¼�F™F¢Fð½9�CåÐ @Bôç0CúѬBÐ�,Ñ:CçÐ à";“C�0åçcF� �+áÐÛç:CæÑšE×Ñ¥BÕÜ¥BÛ¾BÑØÐ� ¾BÒÒPF#8˜C0ÌçÈEÅØ� ÈEôÓÆçÿ��ðµOFFFÖFM�ÀµÉŠF.I\�€F6 m ‘F? d Û�BÐŒBÐ�-Ñ0C„F�,Ñ:CÑcF� �+0ÐQF 9@8*à9�CêÐ %à0CûѬB&Ð�,&Ñ:C$ÑQF 9@8àbF�*КEáÑ¥BÛ¾BÝØÐ� ¾B
 85. ÒPF#8˜C0à";“C�0¼�F™F¢Fð½:CÐÑšEÅÑ¥BÃÜàçÈEÀØ� ÈEãÓíçÿ��ðµWFÞFNFEFൃF�H�‡°’F�? @ Ì�(�ÑoàÞK˜B8Ѐ#ÿ�Cs;C“ÚK�'™F�#›Fö��D+i� RF˜FI í�)�Ñ…àÐK™B�ÑsàCFÚ�€#CRFÌHR„FCRF� aDÒ�‰D!�i@�‘ŒF!IDŠF/�Ù�àÄI¿�ÏY¿F[F;C“�Ðjá#'�&�F›FÉç2�XF›aF�‘(�Ñuà(�Ñþá(�Ð,á�#�'�&�%?* ? ³H:C@C�š[�Ñ[ C0��°<¼�F™F¢F«Fð½[F;C“�Ñ/á�/�Ñ¥á8��ðœý� ;+�Ý–á"ÓZF�Ú@^F9�@�Ž@;C“œK�'™F�#›F}çAFSF C“IŒFáD�+�Ðá" C�"ŒçC�Ñ áCF�+�Ñ�á@F�ðlý� :*�Ýrá�CF9‹@˜F#šSFÓ@�CFCRFŠ@IF‚I‰F�D� hç{K�'�&Žç �7 65 yC(�ŒF.�`C`DƒFVC!�0 €FXFyC@D‘„EÙˆF€!IŒFàDAF‘6 6 �‹F� ‘�yCŒF(�uCeD¨FXC EDwC©BÙ€!IŒFgD) ŒF9��� --aD«D‘YF‘™? 9�QCBC�F�ŒF ‹FbC|CDD\D EÙ€!IˆFBD! ˆFaF ŒF9�YCCCpC~C ö$¾dDBDŒF³BÙ€#[˜F@D›aF˜F›7CD›F«E­AkB ™- ŒFgDý¨F]F-¥B¤A“FdB¤FÃDÜD�B¿A˜E›A“E’A¤E¤A[BBC6 RBdB¿"C¿bF8CÒ ™Cj
 86. CP‚AaFí *CN2CÙ�Ô³à&P2@CÞ2C["LTD�,bÝQ Ð @(Ð�B’ARB›�ÙÕ€$Hä�@TDH„B�Ý'ç^[Ò cC[ ²æ�#™F3'�&›Fdæ#—�F '›F^æ" C�"væ# CCFqæÀFÿ��üÿÿä.��ÿÿ€ üÿÿÿ��ÿÿÿþþ���#€'�“?�&CKƒæ›2�¤FXFpæ¬Fnæ€'™?9B-Ð;B+ÑC?? �•�8Knæ%-8-�Ýfæ-@Ü5H�PD�‚@„@î@P‚A4CCë@b Ð""@*Ð"�”B€A@B>Õ#�'�&Iæ€'›?C?? �”!K@æ�ZF(;š@�&’mæXF�ðöû 0Wæ�RF(;š@��"“æPF�ðêû 0{æÊFPç �@Bæ@ -ÐLTD£@CP‚A2C&�'@ Ð �#@�(¹Ñ"�^[ ÒC�#æ€'?C?? ��Kþåÿ����>��øµWFNFEFÞF � àµI
 87. F_�1CÛv
 88. ›FS3CÈNe�À�äÒ�m ¢F�F œF�F·B�ѹà[F&s@›Fî£E�уà�.cÝ�/�бàcFC�Ñ#ás�+�кá†cF°B€A%É@B �ÔGáIK
 89. ˜FCF�+�щá@F�ðnû�;+�Ý|á "0�ÒAFÐ@™@�ž@
 90. C�B�Ýjá]k+�Ý”á !�5�ÉŽ@Ú@ˆ@Ý@qŽA�"(C�%C2@�* Ð#3@+Ð3³B¶AvB‰� �Ô=âj‘KUm šB�Ñá�Jö
 91. @WR7C ›à�.�ÐÅànvv .�ÜHágF†Ë°B¿AB¸F�CFÿ;�¸F�Õ_á7CšÑ�"�$�%yà�.�Üúà�/�Ñ�àxK�BgЀ#gFC¼F8.�ÜRácFCZ“A†B€A@B �Ô¾àmK5�B�ÑÒàkJs
 92. @!@CQÓ"C2@•ç�C�ÐEç@çbK�B:Ѐ#gFC¼F8.�Ýëà.�Ü:á3�gF ;ß@;� .Ð@'¿fF¾@2C�FFFr–A3CÚà�+�ÑâcFC�Ñhá€#NÀÉCBÐ`FÀBÑcF�Ò^Có�™FÉ�rDMCKFÞBKO7CÊ�B�Ñnàm m �!
 93. C;K-@+C[�ä[#C8��<¼�F™F¢F«Fø½cFCÐs�+�ÐᆆB€AaD@B % 7Õ%{ç>�aF‘F5�Åç\F�-�Ðáà �CóÐs�Ѭá!KŸB�Ñ:áóC8+�Ýoá+�ÝŒá %�í®@°F�ªFÞ@EF5C.�UFÙ@¨@cFE¨A[œF0C²B’AcFRB™=�´æ"2@�*�Ðäæ KöO7CÊ�B�Ð�ç;�C�Ѧá€#C M‰ç��"�'…çÿ��ÿÿÿÿÿ€�.�ÐÇàk^v .�ÜðàÈM«B�ѹà…
 94. �…B‰AbDIBQ"Îm.CI2@�©æ¿Ií@"2@£æ2�(8‚@�&†æ0��ðäù 0sæcFCZ“AÆ°B€A@B \æ�gFCC�-^Ñ�.�Ðóà�/�Ñá\FaF‘F,ç©O¾B{Ð�ñæ�=è@ +Ð@!Ëš@CsžA"C2@�!�%ƒçcF²B€AY@B ˜F\F2æ.�Ý«à '»šFcFWF»@™F�OFó@C;�WFº@WºACbFò@‰˜æ '»šFcFWF»@™F�OFó@C;�WFº@WºACbFò@‰œçƒKŸB_Ѐ%-sB)C ç�. Ñ�/�ÑÐà\FaF‘F{MÍæzO¾BÐ�eæ�/ÐÀNC€ É�BÐcFÜBÑ!�ÚFÒ^Có�™F$SFÉ�rC@jM«æ��"�'´æ�-YÑ �C�ÑÖæs�ѲàbKŸBÐóC8+oÜ+�Ý—à %�í®@°F�ªFÞ@EF5C.�UF¨@Ù@E¨AŒDC¶–B’AQBaD=�%æ=�aF‘Fxæ �C�-�ÐUæ�+õÐcFC�Ñm憆B€AaD@B �" �ÔÐæFK5@²å±F]æ3�gF ;ß@;� .Ð@'¿fF¾@2C�FFFr–A3Cïå9KŸBËЀ%-sB)C¨çCAˆA¢æ�/�Ñ<æcF†Ï°B›A[Bû˜FNÕcF²B’AYRB‰\F�"{åC�qŽAŸç�� =î@°F +Ð@%ë™@C�FHFCFAˆACtæ�"�$æcF²B’AYRB‰=�%åaF‘FMæ€"�$yæ�� =î@°F +Ð@%ë™@C�FNFCFqŽACg熖B›AaD[BÉ=�ŒåGF7CÎÐ"AF2@Iæ�':�æåÀFÿ��ÿÿÿ0µM
 95. K� [ É�$«BÝL£BÜ€$d"CLä, Ý HÃÚ@�\B�)�Ñ� �0½ KÌúç Mà@¬FcDš@�CîçÀFþ����3����ÿÿÿíûÿÿpµ�(-ÐÃÅ]@Ä(��ð0øK[[
 96. (Ý 8…@�"-- �!�-
 97. - *C M*@C[�ä[#C�p½�)�2‘@
 98. � !Å@-- ãç�$�#�%�"Þç��ÿÿ€!#˜BÓ� 9
 99. ˜BÓ�
 100. 9 ˜BÓ� 9¢\@pGÀF��������ðµNFWFÞFEFàµ��!ƒ°�‰F�/Ú9��'FB�A!IB‰F�+ÚIFÉC�‰F��#BB‹A4�=�’F˜F»BiØfÐAFPF�ð¯øƒF9�0��ðªø[FœF ;›F�ÕuàQFXF�@ �QF`F�@
 101. �»BaØ^Ð4�=�YF¤�A�)�Úzà�!� &��‘YFŽ@–aF&Ž@aF�–�)PÐÙV_CcFà¯BѦB ؤ½A!$mA�";dUA�+ЯBîÙ;$mA�+øÑ�˜™[F�iA�+=Û.�Þ@cF,�Ü@[F�+KÛ4�]F¬@#�dF¦@2�€™Aà²B–Ù� �!KF�+Ð� ��!XB¡A°<¼�F™F¢F«Fð½±BžÙ�!� ��‘aF�)®Ñ�˜™äç #bFQF›Ù@@F�‘aFˆ@��™ C€çbF #›*�š@&��bFÖ@C¸çaF &'v� �!÷@��‘—�çgF #bF5�¼@›Ý@#�+C­çµ�)Ñÿ÷ÿ 0àÿ÷�ÿ½ÀF ¡��5 �àÈ�À\��j�@w�€„�À‘!��Ÿ$�@¬'�à2)� @,�`M/��Ô0�@á3�hello from MCU
 102. �LPC1347 >> �stdio.c: increase CFG_PRINTF_MAXSTRINGSIZE
 103. �ÿÿÿT��Æ��
 104. ��n��
 105. ��ú��
 106. ��n��Æ��Æ��ú��n��f��f��f����|!��~ ��~ ��œ#��x ��x ��„#��œ#��x ��„#��x ��œ#��’#��’#��’#�� #��0ýÿ����lÜÀ�@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ