Преглед на файлове

Merge pull request 'reform2-keyboard: add shell.nix' (#10) from ehmry/reform:nix-shell into master

reform2-handbook
Lukas F. Hartmann преди 10 месеца
родител
ревизия
d3131f724a
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
  1. +8
    -0
      reform2-keyboard-fw/shell.nix

+ 8
- 0
reform2-keyboard-fw/shell.nix Целия файл

@@ -0,0 +1,8 @@
{ pkgs ? import <nixpkgs> { } }:
pkgs.mkShell {
buildInputs = with pkgs; [
dfu-programmer
pkgsCross.avr.buildPackages.gcc
pkgsCross.avr.buildPackages.binutils
];
}