Fork of the vendor (Boundary Devices) u-boot for Reform 2, with minor tweaks. The goal is to migrate to mainstream u-boot or barebox ASAP. The main impediment so far is the 4GB RAM config.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
 
 

1255 wiersze
25 KiB

 1. # Originally from Debian's Lintian tool. Various false positives have been
 2. # removed, and various additions have been made as they've been discovered
 3. # in the kernel source.
 4. #
 5. # License: GPLv2
 6. #
 7. # The format of each line is:
 8. # mistake||correction
 9. #
 10. abandonning||abandoning
 11. abigious||ambiguous
 12. abitrate||arbitrate
 13. abov||above
 14. abreviated||abbreviated
 15. absense||absence
 16. absolut||absolute
 17. absoulte||absolute
 18. acccess||access
 19. acceess||access
 20. acceleratoin||acceleration
 21. accelleration||acceleration
 22. accesing||accessing
 23. accesnt||accent
 24. accessable||accessible
 25. accesss||access
 26. accidentaly||accidentally
 27. accidentually||accidentally
 28. accoding||according
 29. accomodate||accommodate
 30. accomodates||accommodates
 31. accordign||according
 32. accoring||according
 33. accout||account
 34. accquire||acquire
 35. accquired||acquired
 36. accross||across
 37. acessable||accessible
 38. acess||access
 39. achitecture||architecture
 40. acient||ancient
 41. acitions||actions
 42. acitve||active
 43. acknowldegement||acknowledgment
 44. acknowledgement||acknowledgment
 45. ackowledge||acknowledge
 46. ackowledged||acknowledged
 47. acording||according
 48. activete||activate
 49. actived||activated
 50. actualy||actually
 51. acumulating||accumulating
 52. acumulator||accumulator
 53. adapater||adapter
 54. addional||additional
 55. additionaly||additionally
 56. additonal||additional
 57. addres||address
 58. adddress||address
 59. addreses||addresses
 60. addresss||address
 61. aditional||additional
 62. aditionally||additionally
 63. aditionaly||additionally
 64. adminstrative||administrative
 65. adress||address
 66. adresses||addresses
 67. adviced||advised
 68. afecting||affecting
 69. againt||against
 70. agaist||against
 71. aggreataon||aggregation
 72. aggreation||aggregation
 73. albumns||albums
 74. alegorical||allegorical
 75. algined||aligned
 76. algorith||algorithm
 77. algorithmical||algorithmically
 78. algoritm||algorithm
 79. algoritms||algorithms
 80. algorrithm||algorithm
 81. algorritm||algorithm
 82. aligment||alignment
 83. alignement||alignment
 84. allign||align
 85. alligned||aligned
 86. alllocate||allocate
 87. alloated||allocated
 88. allocatote||allocate
 89. allocatrd||allocated
 90. allocte||allocate
 91. allpication||application
 92. alocate||allocate
 93. alogirhtms||algorithms
 94. alogrithm||algorithm
 95. alot||a lot
 96. alow||allow
 97. alows||allows
 98. altough||although
 99. alue||value
 100. ambigious||ambiguous
 101. amoung||among
 102. amout||amount
 103. an union||a union
 104. an user||a user
 105. an userspace||a userspace
 106. an one||a one
 107. analysator||analyzer
 108. ang||and
 109. anniversery||anniversary
 110. annoucement||announcement
 111. anomolies||anomalies
 112. anomoly||anomaly
 113. anway||anyway
 114. aplication||application
 115. appearence||appearance
 116. applicaion||application
 117. appliction||application
 118. applictions||applications
 119. applys||applies
 120. appplications||applications
 121. appropiate||appropriate
 122. appropriatly||appropriately
 123. approriate||appropriate
 124. approriately||appropriately
 125. apropriate||appropriate
 126. aquainted||acquainted
 127. aquired||acquired
 128. aquisition||acquisition
 129. arbitary||arbitrary
 130. architechture||architecture
 131. arguement||argument
 132. arguements||arguments
 133. aritmetic||arithmetic
 134. arne't||aren't
 135. arraival||arrival
 136. artifical||artificial
 137. artillary||artillery
 138. asign||assign
 139. asser||assert
 140. assertation||assertion
 141. assiged||assigned
 142. assigment||assignment
 143. assigments||assignments
 144. assistent||assistant
 145. assocation||association
 146. associcated||associated
 147. assotiated||associated
 148. assum||assume
 149. assumtpion||assumption
 150. asuming||assuming
 151. asycronous||asynchronous
 152. asynchnous||asynchronous
 153. atomatically||automatically
 154. atomicly||atomically
 155. atempt||attempt
 156. attachement||attachment
 157. attched||attached
 158. attemps||attempts
 159. attemping||attempting
 160. attruibutes||attributes
 161. authentification||authentication
 162. automaticaly||automatically
 163. automaticly||automatically
 164. automatize||automate
 165. automatized||automated
 166. automatizes||automates
 167. autonymous||autonomous
 168. auxillary||auxiliary
 169. auxilliary||auxiliary
 170. avaiable||available
 171. avaible||available
 172. availabe||available
 173. availabled||available
 174. availablity||availability
 175. availale||available
 176. availavility||availability
 177. availble||available
 178. availiable||available
 179. availible||available
 180. avalable||available
 181. avaliable||available
 182. aysnc||async
 183. backgroud||background
 184. backword||backward
 185. backwords||backwards
 186. bahavior||behavior
 187. bakup||backup
 188. baloon||balloon
 189. baloons||balloons
 190. bandwith||bandwidth
 191. banlance||balance
 192. batery||battery
 193. beacuse||because
 194. becasue||because
 195. becomming||becoming
 196. becuase||because
 197. beeing||being
 198. befor||before
 199. begining||beginning
 200. beter||better
 201. betweeen||between
 202. bianries||binaries
 203. bitmast||bitmask
 204. boardcast||broadcast
 205. borad||board
 206. boundry||boundary
 207. brievely||briefly
 208. broadcat||broadcast
 209. cacluated||calculated
 210. caculation||calculation
 211. calender||calendar
 212. calescing||coalescing
 213. calle||called
 214. callibration||calibration
 215. calucate||calculate
 216. calulate||calculate
 217. cancelation||cancellation
 218. cancle||cancel
 219. capabilites||capabilities
 220. capabilty||capability
 221. capabitilies||capabilities
 222. capatibilities||capabilities
 223. capapbilities||capabilities
 224. carefuly||carefully
 225. cariage||carriage
 226. catagory||category
 227. cehck||check
 228. challange||challenge
 229. challanges||challenges
 230. chanell||channel
 231. changable||changeable
 232. chanined||chained
 233. channle||channel
 234. channnel||channel
 235. charachter||character
 236. charachters||characters
 237. charactor||character
 238. charater||character
 239. charaters||characters
 240. charcter||character
 241. chcek||check
 242. chck||check
 243. checksuming||checksumming
 244. childern||children
 245. childs||children
 246. chiled||child
 247. chked||checked
 248. chnage||change
 249. chnages||changes
 250. chnnel||channel
 251. choosen||chosen
 252. chouse||chose
 253. circumvernt||circumvent
 254. claread||cleared
 255. clared||cleared
 256. closeing||closing
 257. clustred||clustered
 258. coexistance||coexistence
 259. collapsable||collapsible
 260. colorfull||colorful
 261. comand||command
 262. comit||commit
 263. commerical||commercial
 264. comming||coming
 265. comminucation||communication
 266. commited||committed
 267. commiting||committing
 268. committ||commit
 269. commoditiy||commodity
 270. comsume||consume
 271. comsumer||consumer
 272. comsuming||consuming
 273. compability||compatibility
 274. compaibility||compatibility
 275. compatability||compatibility
 276. compatable||compatible
 277. compatibiliy||compatibility
 278. compatibilty||compatibility
 279. compatiblity||compatibility
 280. competion||completion
 281. compilant||compliant
 282. compleatly||completely
 283. completition||completion
 284. completly||completely
 285. complient||compliant
 286. componnents||components
 287. compoment||component
 288. compres||compress
 289. compresion||compression
 290. comression||compression
 291. comunication||communication
 292. conbination||combination
 293. conditionaly||conditionally
 294. conected||connected
 295. connecetd||connected
 296. configuartion||configuration
 297. configuratoin||configuration
 298. configuraton||configuration
 299. configuretion||configuration
 300. configutation||configuration
 301. conider||consider
 302. conjuction||conjunction
 303. connectinos||connections
 304. connnection||connection
 305. connnections||connections
 306. consistancy||consistency
 307. consistant||consistent
 308. containes||contains
 309. containts||contains
 310. contaisn||contains
 311. contant||contact
 312. contence||contents
 313. continious||continuous
 314. continous||continuous
 315. continously||continuously
 316. continueing||continuing
 317. contraints||constraints
 318. contol||control
 319. contoller||controller
 320. controled||controlled
 321. controler||controller
 322. controll||control
 323. contruction||construction
 324. contry||country
 325. conuntry||country
 326. convertion||conversion
 327. convertor||converter
 328. convienient||convenient
 329. convinient||convenient
 330. corected||corrected
 331. correponding||corresponding
 332. correponds||corresponds
 333. correspoding||corresponding
 334. cotrol||control
 335. cound||could
 336. couter||counter
 337. coutner||counter
 338. cryptocraphic||cryptographic
 339. cunter||counter
 340. curently||currently
 341. cylic||cyclic
 342. dafault||default
 343. deafult||default
 344. deamon||daemon
 345. decompres||decompress
 346. decription||description
 347. dectected||detected
 348. defailt||default
 349. defferred||deferred
 350. definate||definite
 351. definately||definitely
 352. defintion||definition
 353. defintions||definitions
 354. defualt||default
 355. defult||default
 356. deintializing||deinitializing
 357. deintialize||deinitialize
 358. deintialized||deinitialized
 359. deivce||device
 360. delared||declared
 361. delare||declare
 362. delares||declares
 363. delaring||declaring
 364. delemiter||delimiter
 365. demodualtor||demodulator
 366. demension||dimension
 367. dependancies||dependencies
 368. dependancy||dependency
 369. dependant||dependent
 370. depreacted||deprecated
 371. depreacte||deprecate
 372. desactivate||deactivate
 373. desciptor||descriptor
 374. desciptors||descriptors
 375. descripton||description
 376. descrition||description
 377. descritptor||descriptor
 378. desctiptor||descriptor
 379. desriptor||descriptor
 380. desriptors||descriptors
 381. destionation||destination
 382. destory||destroy
 383. destoryed||destroyed
 384. destorys||destroys
 385. destroied||destroyed
 386. detabase||database
 387. deteced||detected
 388. develope||develop
 389. developement||development
 390. developped||developed
 391. developpement||development
 392. developper||developer
 393. developpment||development
 394. deveolpment||development
 395. devided||divided
 396. deviece||device
 397. diable||disable
 398. dictionnary||dictionary
 399. didnt||didn't
 400. diferent||different
 401. differrence||difference
 402. diffrent||different
 403. diffrentiate||differentiate
 404. difinition||definition
 405. dimesions||dimensions
 406. diplay||display
 407. direectly||directly
 408. disassocation||disassociation
 409. disapear||disappear
 410. disapeared||disappeared
 411. disappared||disappeared
 412. disble||disable
 413. disbled||disabled
 414. disconnet||disconnect
 415. discontinous||discontinuous
 416. dispertion||dispersion
 417. dissapears||disappears
 418. distiction||distinction
 419. docuentation||documentation
 420. documantation||documentation
 421. documentaion||documentation
 422. documment||document
 423. doesnt||doesn't
 424. dorp||drop
 425. dosen||doesn
 426. downlad||download
 427. downlads||downloads
 428. druing||during
 429. dynmaic||dynamic
 430. easilly||easily
 431. ecspecially||especially
 432. edditable||editable
 433. editting||editing
 434. efective||effective
 435. efficently||efficiently
 436. ehther||ether
 437. eigth||eight
 438. elementry||elementary
 439. eletronic||electronic
 440. embeded||embedded
 441. enabledi||enabled
 442. enchanced||enhanced
 443. encorporating||incorporating
 444. encrupted||encrypted
 445. encrypiton||encryption
 446. encryptio||encryption
 447. endianess||endianness
 448. enhaced||enhanced
 449. enlightnment||enlightenment
 450. entrys||entries
 451. enocded||encoded
 452. enterily||entirely
 453. enviroiment||environment
 454. enviroment||environment
 455. environement||environment
 456. environent||environment
 457. eqivalent||equivalent
 458. equiped||equipped
 459. equivelant||equivalent
 460. equivilant||equivalent
 461. eror||error
 462. errorr||error
 463. estbalishment||establishment
 464. etsablishment||establishment
 465. etsbalishment||establishment
 466. excecutable||executable
 467. exceded||exceeded
 468. excellant||excellent
 469. exeed||exceed
 470. existance||existence
 471. existant||existent
 472. exixt||exist
 473. exlcude||exclude
 474. exlcusive||exclusive
 475. exmaple||example
 476. expecially||especially
 477. explicite||explicit
 478. explicitely||explicitly
 479. explict||explicit
 480. explictely||explicitly
 481. explictly||explicitly
 482. expresion||expression
 483. exprimental||experimental
 484. extened||extended
 485. extensability||extensibility
 486. extention||extension
 487. extracter||extractor
 488. falied||failed
 489. faild||failed
 490. faill||fail
 491. failied||failed
 492. faillure||failure
 493. failue||failure
 494. failuer||failure
 495. failng||failing
 496. faireness||fairness
 497. falied||failed
 498. faliure||failure
 499. fallbck||fallback
 500. familar||familiar
 501. fatser||faster
 502. feauture||feature
 503. feautures||features
 504. fetaure||feature
 505. fetaures||features
 506. fileystem||filesystem
 507. fimware||firmware
 508. firware||firmware
 509. finanize||finalize
 510. findn||find
 511. finilizes||finalizes
 512. finsih||finish
 513. flusing||flushing
 514. folloing||following
 515. followign||following
 516. followings||following
 517. follwing||following
 518. fonud||found
 519. forseeable||foreseeable
 520. forse||force
 521. fortan||fortran
 522. forwardig||forwarding
 523. framming||framing
 524. framwork||framework
 525. frequncy||frequency
 526. frome||from
 527. fucntion||function
 528. fuction||function
 529. fuctions||functions
 530. funcion||function
 531. functionallity||functionality
 532. functionaly||functionally
 533. functionnality||functionality
 534. functonality||functionality
 535. funtion||function
 536. funtions||functions
 537. furthur||further
 538. futhermore||furthermore
 539. futrue||future
 540. gaurenteed||guaranteed
 541. generiously||generously
 542. genereate||generate
 543. genric||generic
 544. globel||global
 545. grabing||grabbing
 546. grahical||graphical
 547. grahpical||graphical
 548. grapic||graphic
 549. grranted||granted
 550. guage||gauge
 551. guarenteed||guaranteed
 552. guarentee||guarantee
 553. halfs||halves
 554. hander||handler
 555. handfull||handful
 556. hanled||handled
 557. happend||happened
 558. harware||hardware
 559. heirarchically||hierarchically
 560. helpfull||helpful
 561. hybernate||hibernate
 562. hierachy||hierarchy
 563. hierarchie||hierarchy
 564. howver||however
 565. hsould||should
 566. hypervior||hypervisor
 567. hypter||hyper
 568. identidier||identifier
 569. iligal||illegal
 570. illigal||illegal
 571. imblance||imbalance
 572. immeadiately||immediately
 573. immedaite||immediate
 574. immediatelly||immediately
 575. immediatly||immediately
 576. immidiate||immediate
 577. impelentation||implementation
 578. impementated||implemented
 579. implemantation||implementation
 580. implemenation||implementation
 581. implementaiton||implementation
 582. implementated||implemented
 583. implemention||implementation
 584. implementd||implemented
 585. implemetation||implementation
 586. implemntation||implementation
 587. implentation||implementation
 588. implmentation||implementation
 589. implmenting||implementing
 590. incative||inactive
 591. incomming||incoming
 592. incompatabilities||incompatibilities
 593. incompatable||incompatible
 594. inconsistant||inconsistent
 595. increas||increase
 596. incremeted||incremented
 597. incrment||increment
 598. indendation||indentation
 599. indended||intended
 600. independant||independent
 601. independantly||independently
 602. independed||independent
 603. indiate||indicate
 604. indicat||indicate
 605. inexpect||inexpected
 606. infomation||information
 607. informatiom||information
 608. informations||information
 609. informtion||information
 610. infromation||information
 611. ingore||ignore
 612. inital||initial
 613. initalized||initialized
 614. initalised||initialized
 615. initalise||initialize
 616. initalize||initialize
 617. initation||initiation
 618. initators||initiators
 619. initialiazation||initialization
 620. initializiation||initialization
 621. initialzed||initialized
 622. initilization||initialization
 623. initilize||initialize
 624. inofficial||unofficial
 625. insititute||institute
 626. instal||install
 627. instanciated||instantiated
 628. inteface||interface
 629. integreated||integrated
 630. integrety||integrity
 631. integrey||integrity
 632. intendet||intended
 633. intented||intended
 634. interanl||internal
 635. interchangable||interchangeable
 636. interferring||interfering
 637. interger||integer
 638. intermittant||intermittent
 639. internel||internal
 640. interoprability||interoperability
 641. interuupt||interrupt
 642. interrface||interface
 643. interrrupt||interrupt
 644. interrup||interrupt
 645. interrups||interrupts
 646. interruptted||interrupted
 647. interupted||interrupted
 648. interupt||interrupt
 649. intial||initial
 650. intialisation||initialisation
 651. intialised||initialised
 652. intialise||initialise
 653. intialization||initialization
 654. intialized||initialized
 655. intialize||initialize
 656. intregral||integral
 657. intrrupt||interrupt
 658. intterrupt||interrupt
 659. intuative||intuitive
 660. invaid||invalid
 661. invald||invalid
 662. invalde||invalid
 663. invalide||invalid
 664. invalidiate||invalidate
 665. invalud||invalid
 666. invididual||individual
 667. invokation||invocation
 668. invokations||invocations
 669. irrelevent||irrelevant
 670. isnt||isn't
 671. isssue||issue
 672. iternations||iterations
 673. itertation||iteration
 674. itslef||itself
 675. jave||java
 676. jeffies||jiffies
 677. juse||just
 678. jus||just
 679. kown||known
 680. langage||language
 681. langauage||language
 682. langauge||language
 683. langugage||language
 684. lauch||launch
 685. layed||laid
 686. leightweight||lightweight
 687. lengh||length
 688. lenght||length
 689. lenth||length
 690. lesstiff||lesstif
 691. libaries||libraries
 692. libary||library
 693. librairies||libraries
 694. libraris||libraries
 695. licenceing||licencing
 696. loggging||logging
 697. loggin||login
 698. logile||logfile
 699. loosing||losing
 700. losted||lost
 701. machinary||machinery
 702. maintainance||maintenance
 703. maintainence||maintenance
 704. maintan||maintain
 705. makeing||making
 706. malplaced||misplaced
 707. malplace||misplace
 708. managable||manageable
 709. managment||management
 710. mangement||management
 711. manoeuvering||maneuvering
 712. mappping||mapping
 713. mathimatical||mathematical
 714. mathimatic||mathematic
 715. mathimatics||mathematics
 716. maxium||maximum
 717. mechamism||mechanism
 718. meetign||meeting
 719. ment||meant
 720. mergable||mergeable
 721. mesage||message
 722. messags||messages
 723. messgaes||messages
 724. messsage||message
 725. messsages||messages
 726. micropone||microphone
 727. microprocesspr||microprocessor
 728. milliseonds||milliseconds
 729. minium||minimum
 730. minimam||minimum
 731. minumum||minimum
 732. misalinged||misaligned
 733. miscelleneous||miscellaneous
 734. misformed||malformed
 735. mispelled||misspelled
 736. mispelt||misspelt
 737. mising||missing
 738. mismactch||mismatch
 739. missmanaged||mismanaged
 740. missmatch||mismatch
 741. miximum||maximum
 742. mmnemonic||mnemonic
 743. mnay||many
 744. modulues||modules
 745. momery||memory
 746. memomry||memory
 747. monochorome||monochrome
 748. monochromo||monochrome
 749. monocrome||monochrome
 750. mopdule||module
 751. mroe||more
 752. mulitplied||multiplied
 753. multidimensionnal||multidimensional
 754. multple||multiple
 755. mumber||number
 756. muticast||multicast
 757. mutilcast||multicast
 758. mutiple||multiple
 759. mutli||multi
 760. nams||names
 761. navagating||navigating
 762. nead||need
 763. neccecary||necessary
 764. neccesary||necessary
 765. neccessary||necessary
 766. necesary||necessary
 767. neded||needed
 768. negaive||negative
 769. negoitation||negotiation
 770. negotation||negotiation
 771. nerver||never
 772. nescessary||necessary
 773. nessessary||necessary
 774. noticable||noticeable
 775. notications||notifications
 776. notifed||notified
 777. numebr||number
 778. numner||number
 779. obtaion||obtain
 780. occassionally||occasionally
 781. occationally||occasionally
 782. occurance||occurrence
 783. occurances||occurrences
 784. occured||occurred
 785. occurence||occurrence
 786. occure||occurred
 787. occured||occurred
 788. occuring||occurring
 789. offet||offset
 790. omited||omitted
 791. omiting||omitting
 792. omitt||omit
 793. ommiting||omitting
 794. ommitted||omitted
 795. onself||oneself
 796. ony||only
 797. operatione||operation
 798. opertaions||operations
 799. optionnal||optional
 800. optmizations||optimizations
 801. orientatied||orientated
 802. orientied||oriented
 803. orignal||original
 804. otherise||otherwise
 805. ouput||output
 806. oustanding||outstanding
 807. overaall||overall
 808. overhread||overhead
 809. overlaping||overlapping
 810. overide||override
 811. overrided||overridden
 812. overriden||overridden
 813. overun||overrun
 814. overwritting||overwriting
 815. overwriten||overwritten
 816. pacakge||package
 817. pachage||package
 818. packacge||package
 819. packege||package
 820. packge||package
 821. packtes||packets
 822. pakage||package
 823. pallette||palette
 824. paln||plan
 825. paramameters||parameters
 826. paramaters||parameters
 827. paramater||parameter
 828. parametes||parameters
 829. parametised||parametrised
 830. paramter||parameter
 831. paramters||parameters
 832. particuarly||particularly
 833. particularily||particularly
 834. partiton||partition
 835. pased||passed
 836. passin||passing
 837. pathes||paths
 838. pecularities||peculiarities
 839. peformance||performance
 840. peice||piece
 841. pendantic||pedantic
 842. peprocessor||preprocessor
 843. perfoming||performing
 844. permissons||permissions
 845. peroid||period
 846. persistance||persistence
 847. persistant||persistent
 848. plalform||platform
 849. platfrom||platform
 850. plattform||platform
 851. pleaes||please
 852. ploting||plotting
 853. plugable||pluggable
 854. poinnter||pointer
 855. pointeur||pointer
 856. poiter||pointer
 857. posible||possible
 858. positon||position
 859. possibilites||possibilities
 860. powerfull||powerful
 861. preample||preamble
 862. preapre||prepare
 863. preceeded||preceded
 864. preceeding||preceding
 865. preceed||precede
 866. precendence||precedence
 867. precission||precision
 868. preemptable||preemptible
 869. prefered||preferred
 870. prefferably||preferably
 871. premption||preemption
 872. prepaired||prepared
 873. pressre||pressure
 874. primative||primitive
 875. princliple||principle
 876. priorty||priority
 877. privilaged||privileged
 878. privilage||privilege
 879. priviledge||privilege
 880. priviledges||privileges
 881. probaly||probably
 882. procceed||proceed
 883. proccesors||processors
 884. procesed||processed
 885. proces||process
 886. procesing||processing
 887. processessing||processing
 888. processess||processes
 889. processpr||processor
 890. processsed||processed
 891. processsing||processing
 892. procteted||protected
 893. prodecure||procedure
 894. progams||programs
 895. progess||progress
 896. programers||programmers
 897. programm||program
 898. programms||programs
 899. progresss||progress
 900. promiscous||promiscuous
 901. promps||prompts
 902. pronnounced||pronounced
 903. prononciation||pronunciation
 904. pronouce||pronounce
 905. pronunce||pronounce
 906. propery||property
 907. propigate||propagate
 908. propigation||propagation
 909. propogate||propagate
 910. prosess||process
 911. protable||portable
 912. protcol||protocol
 913. protecion||protection
 914. protocoll||protocol
 915. promixity||proximity
 916. psudo||pseudo
 917. psuedo||pseudo
 918. psychadelic||psychedelic
 919. pwoer||power
 920. quering||querying
 921. randomally||randomly
 922. raoming||roaming
 923. reasearcher||researcher
 924. reasearchers||researchers
 925. reasearch||research
 926. recepient||recipient
 927. receving||receiving
 928. recieved||received
 929. recieve||receive
 930. reciever||receiver
 931. recieves||receives
 932. recogniced||recognised
 933. recognizeable||recognizable
 934. recommanded||recommended
 935. recyle||recycle
 936. redircet||redirect
 937. redirectrion||redirection
 938. reename||rename
 939. refcounf||refcount
 940. refence||reference
 941. refered||referred
 942. referenace||reference
 943. refering||referring
 944. refernces||references
 945. refernnce||reference
 946. refrence||reference
 947. registerd||registered
 948. registeresd||registered
 949. registerred||registered
 950. registes||registers
 951. registraration||registration
 952. regsiter||register
 953. regster||register
 954. regualar||regular
 955. reguator||regulator
 956. regulamentations||regulations
 957. reigstration||registration
 958. releated||related
 959. relevent||relevant
 960. remoote||remote
 961. remore||remote
 962. removeable||removable
 963. repectively||respectively
 964. replacable||replaceable
 965. replacments||replacements
 966. replys||replies
 967. reponse||response
 968. representaion||representation
 969. reqeust||request
 970. requestied||requested
 971. requiere||require
 972. requirment||requirement
 973. requred||required
 974. requried||required
 975. requst||request
 976. reseting||resetting
 977. resizeable||resizable
 978. resouce||resource
 979. resouces||resources
 980. resoures||resources
 981. responce||response
 982. ressizes||resizes
 983. ressource||resource
 984. ressources||resources
 985. retransmited||retransmitted
 986. retreived||retrieved
 987. retreive||retrieve
 988. retrive||retrieve
 989. retuned||returned
 990. reudce||reduce
 991. reuest||request
 992. reuqest||request
 993. reutnred||returned
 994. revsion||revision
 995. rmeoved||removed
 996. rmeove||remove
 997. rmeoves||removes
 998. rountine||routine
 999. routins||routines
 1000. rquest||request
 1001. runing||running
 1002. runned||ran
 1003. runnning||running
 1004. runtine||runtime
 1005. sacrifying||sacrificing
 1006. safly||safely
 1007. safty||safety
 1008. savable||saveable
 1009. scaned||scanned
 1010. scaning||scanning
 1011. scarch||search
 1012. seach||search
 1013. searchs||searches
 1014. secquence||sequence
 1015. secund||second
 1016. segement||segment
 1017. senarios||scenarios
 1018. sentivite||sensitive
 1019. separatly||separately
 1020. sepcify||specify
 1021. sepc||spec
 1022. seperated||separated
 1023. seperately||separately
 1024. seperate||separate
 1025. seperatly||separately
 1026. seperator||separator
 1027. sepperate||separate
 1028. sequece||sequence
 1029. sequencial||sequential
 1030. serveral||several
 1031. setts||sets
 1032. settting||setting
 1033. shotdown||shutdown
 1034. shoud||should
 1035. shouldnt||shouldn't
 1036. shoule||should
 1037. shrinked||shrunk
 1038. siginificantly||significantly
 1039. signabl||signal
 1040. similary||similarly
 1041. similiar||similar
 1042. simlar||similar
 1043. simliar||similar
 1044. simpified||simplified
 1045. singaled||signaled
 1046. singal||signal
 1047. singed||signed
 1048. sleeped||slept
 1049. softwares||software
 1050. speach||speech
 1051. specfic||specific
 1052. speciefied||specified
 1053. specifc||specific
 1054. specifed||specified
 1055. specificatin||specification
 1056. specificaton||specification
 1057. specifing||specifying
 1058. specifiying||specifying
 1059. speficied||specified
 1060. speicify||specify
 1061. speling||spelling
 1062. spinlcok||spinlock
 1063. spinock||spinlock
 1064. splitted||split
 1065. spreaded||spread
 1066. spurrious||spurious
 1067. sructure||structure
 1068. stablilization||stabilization
 1069. staically||statically
 1070. staion||station
 1071. standardss||standards
 1072. standartization||standardization
 1073. standart||standard
 1074. staticly||statically
 1075. stoped||stopped
 1076. stoppped||stopped
 1077. straming||streaming
 1078. struc||struct
 1079. structres||structures
 1080. stuct||struct
 1081. strucuture||structure
 1082. stucture||structure
 1083. sturcture||structure
 1084. subdirectoires||subdirectories
 1085. suble||subtle
 1086. substract||subtract
 1087. submition||submission
 1088. succesfully||successfully
 1089. succesful||successful
 1090. successed||succeeded
 1091. successfull||successful
 1092. successfuly||successfully
 1093. sucessfully||successfully
 1094. sucess||success
 1095. superflous||superfluous
 1096. superseeded||superseded
 1097. suplied||supplied
 1098. suported||supported
 1099. suport||support
 1100. supportet||supported
 1101. suppored||supported
 1102. supportin||supporting
 1103. suppoted||supported
 1104. suppported||supported
 1105. suppport||support
 1106. supress||suppress
 1107. surpressed||suppressed
 1108. surpresses||suppresses
 1109. susbsystem||subsystem
 1110. suspeneded||suspended
 1111. suspicously||suspiciously
 1112. swaping||swapping
 1113. switchs||switches
 1114. swith||switch
 1115. swithable||switchable
 1116. swithc||switch
 1117. swithced||switched
 1118. swithcing||switching
 1119. swithed||switched
 1120. swithing||switching
 1121. swtich||switch
 1122. symetric||symmetric
 1123. synax||syntax
 1124. synchonized||synchronized
 1125. syncronize||synchronize
 1126. syncronized||synchronized
 1127. syncronizing||synchronizing
 1128. syncronus||synchronous
 1129. syste||system
 1130. sytem||system
 1131. sythesis||synthesis
 1132. taht||that
 1133. targetted||targeted
 1134. targetting||targeting
 1135. teh||the
 1136. temorary||temporary
 1137. temproarily||temporarily
 1138. therfore||therefore
 1139. thier||their
 1140. threds||threads
 1141. threshhold||threshold
 1142. thresold||threshold
 1143. throught||through
 1144. troughput||throughput
 1145. thses||these
 1146. tiggered||triggered
 1147. tipically||typically
 1148. timout||timeout
 1149. tmis||this
 1150. torerable||tolerable
 1151. tramsmitted||transmitted
 1152. tramsmit||transmit
 1153. tranasction||transaction
 1154. tranfer||transfer
 1155. transciever||transceiver
 1156. transferd||transferred
 1157. transfered||transferred
 1158. transfering||transferring
 1159. transision||transition
 1160. transmittd||transmitted
 1161. transormed||transformed
 1162. trasfer||transfer
 1163. trasmission||transmission
 1164. treshold||threshold
 1165. trigerring||triggering
 1166. trun||turn
 1167. tunning||tuning
 1168. ture||true
 1169. tyep||type
 1170. udpate||update
 1171. uesd||used
 1172. uncommited||uncommitted
 1173. unconditionaly||unconditionally
 1174. underun||underrun
 1175. unecessary||unnecessary
 1176. unexecpted||unexpected
 1177. unexepected||unexpected
 1178. unexpcted||unexpected
 1179. unexpectd||unexpected
 1180. unexpeted||unexpected
 1181. unexpexted||unexpected
 1182. unfortunatelly||unfortunately
 1183. unifiy||unify
 1184. unintialized||uninitialized
 1185. unkmown||unknown
 1186. unknonw||unknown
 1187. unknow||unknown
 1188. unkown||unknown
 1189. unneded||unneeded
 1190. unneccecary||unnecessary
 1191. unneccesary||unnecessary
 1192. unneccessary||unnecessary
 1193. unnecesary||unnecessary
 1194. unneedingly||unnecessarily
 1195. unnsupported||unsupported
 1196. unmached||unmatched
 1197. unregester||unregister
 1198. unresgister||unregister
 1199. unrgesiter||unregister
 1200. unsinged||unsigned
 1201. unstabel||unstable
 1202. unsolicitied||unsolicited
 1203. unsuccessfull||unsuccessful
 1204. unsuported||unsupported
 1205. untill||until
 1206. unuseful||useless
 1207. upate||update
 1208. usefule||useful
 1209. usefull||useful
 1210. usege||usage
 1211. usera||users
 1212. usualy||usually
 1213. utilites||utilities
 1214. utillities||utilities
 1215. utilties||utilities
 1216. utiltity||utility
 1217. utitity||utility
 1218. utitlty||utility
 1219. vaid||valid
 1220. vaild||valid
 1221. valide||valid
 1222. variantions||variations
 1223. varible||variable
 1224. varient||variant
 1225. vaule||value
 1226. verbse||verbose
 1227. verisons||versions
 1228. verison||version
 1229. verson||version
 1230. vicefersa||vice-versa
 1231. virtal||virtual
 1232. virtaul||virtual
 1233. virtiual||virtual
 1234. visiters||visitors
 1235. vitual||virtual
 1236. wakeus||wakeups
 1237. wating||waiting
 1238. wiat||wait
 1239. wether||whether
 1240. whataver||whatever
 1241. whcih||which
 1242. whenver||whenever
 1243. wheter||whether
 1244. whe||when
 1245. wierd||weird
 1246. wiil||will
 1247. wirte||write
 1248. withing||within
 1249. wnat||want
 1250. workarould||workaround
 1251. writeing||writing
 1252. writting||writing
 1253. zombe||zombie
 1254. zomebie||zombie