Scheme playground.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 

4 regels
96 B

  1. gcc -g -o interscheme interscheme.c tone.c \
  2. -lchibi-scheme -lSDL2 -lSDL2_mixer -lSDL2_gfx